La Junta de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) de la Universitat de les Illes Balears és l´òrgan col·legiat de representació de tots els funcionaris d’administració i serveis vinculats a la Universitat de les Illes balears, tal com determina la legislació vigent en quant a òrgans de representació. El seu objectiu principal és la defensa dels interessos sociolaborals d’aquets personal.